Inschrijf en exit voorwaarden

Inschrijf voorwaarden

Op grond van regelgeving dienen niet-professionele beleggers zich bij hun eerste investering in het Fonds te committeren voor minimaal EUR 100.000,- (exclusief kosten), waarbij dit bedrag op het moment van verwerving van de bijbehorende Certificaten in één keer moet worden gestort. Voorts mag bij niet-professionele beleggers het ingelegde bedrag per investeerder nooit lager uitkomen dan de EUR 100.000,-. Eventuele waardedaling is hierbij niet inbegrepen. Het Fonds zal niet meewerken aan voorgenomen transacties die kunnen leiden tot overtreding van de in deze paragraaf beschreven voorschriften en regels door koper en/of verkoper. 

Het bestuur van de STAK dient altijd haar goedkeuring te verlenen voorafgaand aan de toetreding van een nieuwe Investeerder/Certificaathouder. Zij is op grond van de Administratievoorwaarden en/of wet- en regelgeving bevoegd om ‘Customer Due Diligence’, anti-witwas, anti-fraude en sanctielijst toetsingen toe te passen op beleggers die voornemens zijn om Certificaathouder in het Fonds te worden. De STAK zal geen Certificaten uitgeven aan en er mogen geen Certificaten worden verkocht en/of geleverd aan: (i) natuurlijke personen die fiscaal woonachtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika en/of die nationaliteit bezitten; (ii) rechtspersonen die gevestigd zijn in, opgericht zijn naar het recht van en/of belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika; en: (iii) rechtspersonen waarvan tenminste een aandeelhouder en/of uiteindelijk belanghebbende fiscaal woonachtig is in de Verenigde Staten van Amerika en/of die nationaliteit bezit.

Exit voorwaarden

Zowel bestaande als toekomstige Certificaathouders kunnen vanaf 1 januari 2021 per Ultimo van een kalenderkwartaal hun certificaten ter verkoop aanbieden. Janbelco cvba heeft een eerste recht van koop (aanbiedingsplicht Certificaathouders). Indien Janbelco cvba afziet van haar recht van koop kunnen Certificaten gedurende een periode van zes maanden binnen of buiten de bestaande kring van Certificaathouders ter verkoop worden aangeboden. Beleggers kunnen naar eigen keuze aan het Fonds kenbaar maken dat zij hun Certificaten willen verkopen. Mocht zich op enig moment een geïnteresseerde koper van Certificaten melden bij het Fonds, dan zal de Fondsdirectie de contactgegevens van de potentiële verkoper doorgeven aan de potentiële koper. Het Fonds zal verder niet bemiddelen tussen koper en verkoper en zal ook geen adviezen verstrekken. Koper en verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een eventuele koop- en verkooptransactie. Indien een koop- en verkooptransactie tot stand komt rekent het Fonds aan koper een vergoeding van 1% en aan verkoper een vergoeding van 0,5% van de in de (notariële) akte opgenomen waarde van de transactie, ongeacht wie de koper is. Indien een potentiële verkoper geen of onvoldoende kopers kan vinden voor zijn aangeboden Certificaten, zullen het Fonds en de STAK geen Certificaten en/of Aandelen inkopen. Indien er meer Certificaten worden gevraagd dan aangeboden, zullen het Fonds en de STAK in beginsel per Ultimo van een kalenderkwartaal een daarmee corresponderend aantal Aandelen en Certificaten uitgeven.

Recent Posts