exit voorwaarden

Zowel bestaande als toekomstige Certificaathouders kunnen vanaf 1 januari 2021 per Ultimo van een kalenderkwartaal hun certificaten ter verkoop aanbieden. Janbelco cvba heeft een eerste recht van koop (aanbiedingsplicht Certificaathouders). Indien Janbelco cvba afziet van haar recht van koop kunnen Certificaten gedurende een periode van zes maanden binnen of buiten de bestaande kring van Certificaathouders ter verkoop worden aangeboden. Beleggers kunnen naar eigen keuze aan het Fonds kenbaar maken dat zij hun Certificaten willen verkopen. Mocht zich op enig moment een geïnteresseerde koper van Certificaten melden bij het Fonds, dan zal de Fondsdirectie de contactgegevens van de potentiële verkoper doorgeven aan de potentiële koper. Het Fonds zal verder niet bemiddelen tussen koper en verkoper en zal ook geen adviezen verstrekken. Koper en verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een eventuele koop- en verkooptransactie. Indien een koop- en verkooptransactie tot stand komt rekent het Fonds aan koper een vergoeding van 1% en aan verkoper een vergoeding van 0,5% van de in de (notariële) akte opgenomen waarde van de transactie, ongeacht wie de koper is. Indien een potentiële verkoper geen of onvoldoende kopers kan vinden voor zijn aangeboden Certificaten, zullen het Fonds en de STAK geen Certificaten en/of Aandelen inkopen. Indien er meer Certificaten worden gevraagd dan aangeboden, zullen het Fonds en de STAK in beginsel per Ultimo van een kalenderkwartaal een daarmee corresponderend aantal Aandelen en Certificaten uitgeven.

Recent Posts